John Brennan

Strategic Advisor to the Mayor
Phone: 780.496.8100